Psykosyntes och NLP

PSYKOSYNTES

 

Det var Roberto Assagioli som grundade psykosyntesen. Psykosyntesen grundlades i början av 1900-talet av den italienske läkaren och professorn Roberto Assagioli.

Assagioli föddes i Venedig 1888. Som nyutexaminerad läkare praktiserade han psykoanalys och utsågs av Sigmund Freud till den italienska psykoanalysens ledare. 1910 introducerade han psykoanalysen vid universitetet i Florens, men liksom C.G. Jung och andra, fann han psykoanalysen begränsad.

Professor Assagioli ville se sina klienter som i grunden friska individer, som tidvis fungerar sämre. Enligt honom koncentrerar man sig inom psykoanalysen alltför mycket på det sjuka hos människan.

Assagiolis syfte blev att skapa en psykoterapi– en livsattityd – som skulle omfatta hela människan – kreativitet, visdom, glädje såväl som drifter och impulser. En psykologi till praktisk nytta för människor i sin strävan efter ett bättre liv.

År 1926 grundade han Istituto di Psicosintesi i Rom och några år senare i Florens. Under slutet av 60-talet började hans idÈer få genomslagskraft och yngre terapeuter vallfärdade till Florens för att få möta professor Assagioli. Vid sin död 1974 hade han fått uppleva att psykosyntesen blivit känd i stora delar av världen och att skolor hade öppnats i flera länder.

Vad menar Assagioli med en praktisk psykologi?

Den ska inte bara få oss att förstå varför vi beter oss som vi gör, utan också hjälpa oss omsätta våra insikter till praktiskt handlande i vardagen. Psykosyntes fokuserar på det friska i varje människa och ser till människans inneboende potential. Den ser möjligheter bakom en persons svårigheter och menar att i varje upplevt problem finns fröet till en persons utveckling och mognad. Många av oss är omedvetna om våra inneboende möjligheter och förmågor. Att väcka viljan, komma till insikt och finna mening är nyckelord i psykosyntesen.

Inspirerad av tänkare och vetenskapsmän från olika kulturer och religioner skapade Assagioli därför en mängd tekniker som kan användas både av enskilda individer och som hjälpmedel i samtalsterapi, utbildning, personalutveckling med mera. Flera av teknikerna syftar till att etablera en hälsosam kontakt mellan medvetandet och det omedvetna.

Den kallas också fjärde vågens psykologi, den transendentala psykologin.

Först kom beteendevetenskapen, och med Freud kom psykoanalysen. Sedan utvecklades humanpsykologin där både kropp och psyke tas hänsyn till, och efter detta kom psykosyntesen, den holistiska psykologin, som ser till hela människan, både kropp och själ.

I psykosyntesen används även alla de metoder och verktyg som utvecklats i alla tidigare psykologier samt mycket, mycket mer, den är inte statisk utan stadd i ständig utveckling.

 

 

 

 

NLP belyser alla delar av livet och utvecklar de personliga resurserna både hos dig själv och din omgivning. Du utvecklar mer av det du vill genom att lära dig NLP-kommunikation.

 

NLP är en metod som utvecklades genom att Richard Bandler och John Grinder studerade vad som gör vissa personer så framgångsrika. De kartlade bl a tre världsberömda kommunikatörer och terapeuter; Milton Ericsson (hypnoterapi), Virgina Satir (familjeterapi) och Fritz Perls (gestaltterapi). Genom att modellera och renodla dessa kommunikationsmönster byggde Bandler och Grinder upp en elegant modell som kan användas för att åstadkomma effektiv kommunikation, personlig förändring, snabbare inlärning och naturligtvis ökad livsglädje.

 

Vad är NLP?

Förkortningen betyder Neurolingvistisk Programmering. Neuro står för hjärnan och hur den organiserar våra liv med hjälp av språket (lingvistik) och hur den styr våra beteenden (programmering).

 

Neuro:

Står för hjärnan och hur den organiserar våra liv. Genom att lära dig att styra dina tankar kan du

• Ändra din uppfattning om människor och situationer.

• Påverka dina reaktioner.

• Använda dina minnen på ett sätt som ger stöd för den person du vill vara.

• Arbeta med det omedvetna för en effektivare inlärning.

 

Lingvistik:

Är den språkliga delen av det sätt vi uppfattar världen på. Genom att lära dig behärska ditt språk kan du:

 

•Göra dig själv starkare genom språkmönster.

•Förbättra din kommunikation för bättre relationer.

•Kommunicera på ett fängslande och övertygande sätt.

•Låta ditt språk och därmed ditt liv blomstra.

 

Programmering:

Hur våra beteenden styrs för att uppnå det resultat vi önskar. Genom att tillämpa tekniker och modeller från NLP kan du:

• Bli en mästare i att hitta och utveckla dina inneboende resurser.

• Uppnå personliga och arbetsrelaterade resultat.

• Utveckla motivation och inre styrka hos dig själv och andra.

 

 

NLP- (Neurolingvistisk programmering)